Oma Pervers mit Tiziana Redford aka. Gina Colany von 1994